Poppenspe(e)ltechnieken Prints and texts on folk puppet theatre

Jan Klaassen
Jan Klaassen en Katrijn. Illustratie: Elsje Zwart © (2010). Project: Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren. Collectie: Poppenspe(e)lmuseum.